<< Back to our service
 
วิศวกรรมสุขาภิบาล/ระบบประปา
  • งานวิศวกรรมระบบท่อ/สุขาภิบาล
  • งานออกแบบระบบประปา
       รายละเอียดของการให้บริการ
  • วิเคราะห์การไหลของท่อภายในอาคารด้วยแบบจำลองการไหล EPANET
  • วิเคราะห์แรงดันและการไหลของโครงข่ายระบบท่อประปาด้วยแบบจำลอง EPANET
  • ออกแบบสถานีสูบน้ำประปาและระบบผลิตน้ำประปา
  • ออกแบบระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System)